Politika Privatnosti Prodato.rs

Dragi posetioci sajta PRODATO,
Ohrabrujemo Vas da, pre nego što nastavite sa posetom i korišćenjem ovog veb-sajta, pažljivo pročitate svaki odeljak ove Politike privatnosti. Politiku privatnosti povremeno pročitajte i kasnije, budući da je podložna izmenama.

Politika privatnosti izrađena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 87/2018) a uvažava i standarde predviđene Uredbom Evropske unije 2016/679 od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Izostavljanje pojedinih pitanja koja su regulisana pomenutim zakonom ne tumači se tako da ova politika ta prava ne prepoznaje. Naprotiv , Politika privatnosti se u potpunosti oslanja na zakon i nema nameru da umanji nivo predviđene zakonske zaštite.
Naša Politika privatnosti daje opšti prikaz načina obrade i zaštite podataka koju vrši Udruženje. Na Vaš zahtev, Udruženje Vam može dostaviti i dodatne informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti.

Politiku privatnosti čine dva dokumenta: Politika zaštite podataka korisnika sajta, sa čijom sadržinom se možete upoznati u nastavku i Politika korišćenja kolačića i drugih tragača.

care@prodato.rs

UVODNE NAPOMENE

Politika privatnosti je od velike važnosti kako bi korisnici sajta shvatili na koji način se njihovi podaci prikupljaju, koriste i na druge načine obrađuju kada posećuju ovaj sajt.
Korišćenjem sajta, možete ostaviti razne podatke, uključujući i one koji se mogu smatrati Vašim ličnim podacima.

Podatke o ličnosti obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose. Oni se obrađuju u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama. Bez pristanka na obradu svojih podataka o ličnosti lica na koje se podaci o ličnosti odnose, za jednu ili više posebno određenih svrha, ne vršimo obradu podataka.

Neophodno je da Vaš pristanak za obradu podataka bude dobrovoljan. Princip dobrovoljnosti ima smisla jedino kada odluku donesi dobro informisani posetilac ovog sajta. Pristanak treba da bude nedvosmislen a izražava se u dva vida, u zavisnosti od načina na koji prikupljamo Vaše podatke: izjavom (na primer, kada nam se putem kontakt forme obraćate, postavljate pitanja) ili jasnom potvrdnom radnjom (korišćenjem našeg sajta).

1. VI kao lice na koje se podatak odnosi i Prodato kao rukovalac podacima

Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta predstavlja podatak o ličnosti.
Budući da podaci o ličnosti zaslužuju posebnu zaštitu, SSI doo (Rukovalac podacima), Topličin Venac 21 , Grad Beograd, prilikom određivanja svrhe i načina obrade i prilikom realizacije obrade preduzima odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedilo da se obrada vrši u skladu sa zakonom i kako bi se zaštitili Vaši lični podaci od nezakonitog gubitka, promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.
U ime rukovaoca, obrađivanje podataka o ličnosti može vršiti obrađivač i to samo ono lice koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.
.

2. PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Potencijalno se mogu obrađivati razne kategorije podataka, od kojih neke predstavljaju podatke o ličnosti same po sebi kao što su identifikacioni podaci (ime i prezime, imejl adresa, broj telefona) dok neke kategorije podataka predstavljaju podatak o ličnosti u kombinaciji sa drugim elementima: elektronski identifikacioni podaci (IP adresa, pretraživač koji koristite, operativni sistem koji koristite, unikatni elektronski identifikatori ). I ostale podaci koje korisnik svojevoljno ostavi putem kontakt forme zaštićeni su na isti način.

3. VAŠA PRAVA I NJIHOVA ZAŠTITA

Kada se Vaši lični podaci obrađuju stičete prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ističemo sledeća:
♦ Pravo da povučete svoju saglasnost o obradi Vaših ličnih podataka koje ste korišćenjem sajta na istom i ostavili.
Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva.
♦ Pravo na pristup svojim podacima koje poseduje i obrađuje ovaj sajt.
♦ Pravo da zahtevate ispravku, izmenu ili dopunu datih podataka, koji su prvobitno bili netačni ili više ne važe.
♦ Pravo da ograničite upotrebu Vaših podataka koje poseduje i obrađuje sajt.
♦ Pravo da zahtevate da Vaši podaci koje poseduje i obrađuje ovaj sajt budu obrisani.
♦ Pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti.
Podrazumeva Vaše pravo da podatke koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.
♦ Pravo da istaknete nedostatke u načinu na koji čuvamo ili obrađujemo Vaše podatke.
Ukoliko želite da istaknete prigovor možete nam se obratiti. Prema Zakonu imate pravo i na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

[cmplz-cookies]

4. SVRHA I OSNOV PRIKUPLJANJA PODATAKA

Rukovalac podacima obrađuje Vaše podatke radi odgovara na Vaša pitanja i postupanja po Vašim zahtevima a koji su dostavljeni preko našeg veb-sajta odnosno radi prikupljanja podataka u cilju unapređenja rada Udruženja.
Nezavisno od postizanja svrhe, ovaj veb-sajt ne prikuplja niti zadržava Vaše lične podatke u suvišnoj meri.
Obrađuju se samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.
Podatke o ličnosti prikupljamo isključivo na osnovu Vašeg pristanka.
U svakom trenutku možete nam se obratiti ukoliko imate nedoumicu u vezi sa podacima koji se na Vas odnose a koji se obrađuju na ovom veb-sajtu.

5. KOLIKO DUGO SE ČUVAJU VAŠI PODACI

Prikupljeni podaci na veb-sajtu čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi ispunjenja predviđene svrhe ali i duže od toga. U tom smislu, moguće je da se i nakon ostvarene svrhe podaci čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad veb-sajta odnosno Udruženja.
Ukoliko želite da Vaši podaci budu obrisani iz baze podataka sajta, iako još uvek traje period njihovog čuvanja, pošaljite nam dopis putem elektronske pošte u kojem zahtevate brisanje svih ili nekih prikupljenih podataka.

6. KO SVE IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vaši podaci neće biti javno prikazani niti sa bilo kim deljeni, osim sa najužim saradnicima sajta odnosno udruženja bez kojih ostvarenje svrhe prikupljanja podataka nije moguće.
Razlog za deljenje podataka jeste unapređenje usluga koje se nude na ovom veb-sajtu kao i u svrhe analitike, marketinga ili nekih drugih razloga koji služe unapređenju funkcionisanja veb-sajta.
Treća lica mogu biti: stručni saradnici, prijatelji sajta i druga lica koja se staraju da se unaprede rad ovog sajta, načini pružanja usluga koje su pri korišćenju sajta dostupni posetiocima i lica koja rade na tehničkoj podršci samog sajta.

7. ALATI za deljenje sadržaja na društvenim mrežama i LINKOVI

Veb-sajt može da koristi alate za deljenje sadržaja na društvenim mrežama, kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter i Google + vidžeti. Oni mogu da prikupljaju podatke koji se odnose na Vaše korišćenje veb-sajta. Ukoliko podelite bilo kakve lične podatke korišćenjem ovih alata, društvene mreže na kojima su podaci podeljeni mogu da ih prikupe i koriste.

Obrada i korišćenje tih podataka regulisani su Politikama privatnosti društvenih mreža čiji se alati koriste na ovom veb-sajtu. Udruženje nema kontrolu nad pravnim licima koja su vlasnici tih društvenih mreža, niti snosi odgovornost ukoliko ta pravna lica koriste Vaše lične podatke.

Takođe , Udruženje na svom veb-sajtu, posredstvom linkova, pruža mogućnost povezivanja sa drugim veb stranicama (ostavljanjem linka za sajt nekog časopisa itd), baš kao što se te stranice mogu povezati sa našom.

Drugi veb-sajtovi funkcionišu u skladu sa svojim Pravilima privatnosti i PRODATO nema kontrolu nad istima, ne poseduje njihove podatke, niti može da garantuje, ili da bude odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb-stranicama.

Zbog toga Vam preporučujemo da se upoznate sa Politikama privatnosti društvenih mreža čiji se alati koriste na ovom sajtu kao i sa Politikama privatnosti sajtova ka kojima Vas vodi ostavljeni link na našem sajtu

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika privatnosti može se povremeno menjati.
a ) Suštinske modifikacije odnose se na Vaša prava i postupke u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka. Takve modifikacije, primera radi, mogu da se odnose na plasiranje novih usluga, upotrebu novih tehnologija i obradu Vaših podataka za nove svrhe. Ukoliko dođe do suštinskih modifikacija obavestićemo Vas o tome i imaćete priliku da se, pre nego što stupe na snagu, upoznate sa datim promenama.
b ) Manje modifikacije su izmene koje nisu suštinske. Ove modifikacije mogu da se odnose na strukturne elemente ove politike ili na tekstualne i gramatičke izmene kako bi politika bila jasnija.
Ova Politika privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu, dana 01.03.2023. godine.

PRODATO.RS

Samo Za
Brze
Hrabre
Pametne

| Ugrabite Vašu Šansu |

0
days
00
hr
00
min
00
sc