Uslovi

Uslovi Aukcijske Prodaje

OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI

Aukcijska prodaja se obavlja u okviru dole navedenih pravila i drugih odredbi koje aukcionar SSI DOO (u daljem tekstu prodato.rs) daje ili može dodati putem e-maila ili na adresi www.prodato.rs
Ponuđač(i) i aukcionar(i) se slažu da će dole navedeni uslovi regulisati svaku online aukcijsku prodaju.
Svi podaci o registraciji koje Ponuđač dostavi aukcionaru moraju biti aktuelni, potpuni i tačni.

Svi ponuđači moraju biti stariji od 18 godina.

Molimo Vas dobro pogledajte svaku stranicu prilikom pregleda predmeta aukcije kao i uslove plaćanja.
Sve prodaje podležu odgovarajućim poreskim zakonima.

Sve prodaje podležu kupovnoj premiji po određenim uslovima. Kupovna premija predstavlja krajnju cenu licitiranu vrednost (cena) koja je navedena za svaku pojedinačnu aukciju. Kupac prilikom registracije potvrđuje i pristaje da ne povlači svoju ponudu za kupovinu.
Kupac će biti odgovoran za sve aranžmane u vezi preuzimanja i/ili uklanjanja robe po posebnim uslovima ili uslovima navedenim na aukciji. Imajte na umu da su neka vremena uklanjanja kratka, budite svesni vremena uklanjanja prilikom licitiranja.

Smatra se da su opisi artikala/predmeta koji se pojavljuju na aukciji i u reklamiranju pre aukcije tačni. Bez obzira na to, ni opisi niti bilo koje usmene izjave vlasnika/prodavca u vezi bilo kojeg artikala/predmeta neće se tumačiti kao garancija, izražena ili implicirana.

ARTIKLI/PREDMETI SE PRODAJU U VIĐENOM STANJU – odnosno sa svim poznatim, očiglednim ili na drugi način uočenim nedostacima.

Ponuđač je saglasan da su mu svi artikli/predmeti bili prezentovani pre aukcije, a prema ovim pravilima. Aukcionar i vlasnik/prodavac su upozorili ponuđača da pažljivo pregleda svaki artikal/predmet za koji je ponuđač imao interesa da utvrdi prirodu artikla/partije, kvalitet, stanje, količinu i veličinu. Svi ponuđači se oslanjaju isključivo na svoja lična zapažanja, a ne na informacije koje su navedene na sajtu ili na drugi način prezentovane od strane aukcionara ili vlasnika/prodavca.
Nemogućnost ponuđača da pregleda, ili da na drugi način bude u potpunosti informisan o prirodi, kvalitetu, stanju, količini i veličini bilo kojeg artikla/predmeta, neće predstavljati osnovu za bilo kakav prigovor ili zahtev, za povraćaj sredstava, raskid ugovora za prodaju ili odbijanje zaključivanja prodaje, protiv aukcionara ili vlasnika/prodavca.

OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI predstavljaju konačni izraz volja stranaka i potpunu saglasnost na uslovima prodaje. GARANCIJE, IZREČENE ILI IMPLICIRANE, POSEBNO SE ISKLJUČUJU iz ove prodaje i transakcija i neće se primenjivati na robu koja je predmet ove prodaje.

Aukcionar nema kontrolu nad predmetom/artiklom koji su objavljeni na sajtu i ne može garantovati autentičnost i kvalitet navedenog proizvoda.

Aukcionar nije odgovoran za postupke koje vlasnici/prodavci i kupci preduzimaju pre, tokom i nakon aukcije, tipografske greške, štamparske greške, gubitak robe/novca, štetu ili kvar opreme, zbog vaše posete aukcijskoj platformi www.prodato.rs. Korišćenje ovog sajta je na sopstvenu odgovornost.
Uprkos naporima da se izbegne povlačenje artikala/partija iz prodaje nakon što su izloženi, ponekad je to neophodno.
Aukcionar i vlasnik/prodavac zadržavaju pravo da to učine u bilo kom trenutku pre ili za vreme prodaje. Vlasnik/prodavac imovine preko ovog sajta zadržava pravo da odbaci bilo koju i sve ponude po sopstvenom nahođenju, ovo pravo može biti iskorišćeno u situaciji kada je vlasnik postavio minimalno prihvatljivu cenu – rezerva. Ako postoji rezerva na predmetu, aukcionar i/ili prodavac imaju pravo da ponude u ime prodavca.

Nakon okončanja aukcije, ponuđač-kupac će dobiti elektronsku potvrdu o završetku prodaje, zbog čega Kupac mora dostaviti aukcionaru aktuelnu, ispravnu e-mail adresu.

Pravo svojine prelazi na kupca nakon isplate ostvarene cene na aukciji. Uklanjanje/preuzimanje artikla pada na teret, rizik i odgovornost kupca. Svaki kupac ukoliko lično ne preuzima artikal, mora pismeno obavestiti aukcionara o licu koje će u njegovo ime preuzeti predmet i to lice mora prilikom preuzimanja imati ovlašćenje za preuzimanje artikla.

Ako ponuđač/kupac ne plati artikl/predmet koji je osvojio na online aukciji, to će za posledicu imati pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka protiv Kupca od strane vlasnika/prodavca i aukcionara. Takođe, ovakvom kupcu će biti zabranjeno učešće na svim budućim aukcijama. Aukcionar može preprodavati sve neplaćene artikle od kupca i isti su odgovorni za naplatu i štetu koja proističe iz preprodaje.

Konačni kupac (ponuđač koji je dao najvišu ponudu na aukciji), će biti određen na kraju svake aukcijske prodaje. Ako dođe do spora između dva ili više ponuđača aukcionar, po svom nahođenju, zadržava pravo na mogućnost ponavljanja aukcije. Poziv aukcionara za Kupca je konačan.

Ponuđač je saglasan i preuzima odgovornost čuvanja i obeštećenja svakog vlasnika/prodavca, aukcionara i njihovih zaposlenih i pristaje na naknadu potraživanja, gubitaka, štete, obaveze, presude, troškova kao i troškova (uključujući razumne honorare i troškove advokata) koji proizlaze ili su povezani sa kupcima, njegovim agentima ili predstavnicima, korišćenjem Sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, lične povrede ili imovinu, nastale na prodajnim mestima ili za vreme preuzimanja i transporta bilo kojeg aukcijskog artikla/predmeta, a koje proizlaze iz/ili na osnovu, kršenja OPŠTIH USLOVA KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI ovog sajta ili bilo koje zloupotrebe od strane ponuđača na lokaciji/platformi koja rezultira pokretanjem spora sa drugim ponuđačem.

Aukcionar SSI DOO preko svoje platforme www.prodato.rs pruža uslugu elektronske aukcijske prodaje kao nezavisni izvođač za vlasnika-prodavca i nije odgovoran za izjave drugih strana.

OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI predstavljaju obavezujući sporazum između ponuđača i aukcionara dok ga ne raskine aukcionar. Aukcionar može to učiniti u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja, i isključivo je pravo aukcionara. Ukoliko je ponuđač nezadovoljan aukcijskom prodajom iz bilo kog razloga, ponuđač ima pravo da prekine upotrebu aukcijskog sajta.

Aukcionar zadržava pravo da prekine registraciju ponuđača i upotrebu aukcijskog sajta, da ograniči objavljivanje određenih karakteristika aukcijskog sajta, da ograniči pristup ili upotrebu dela ili celog sajta bez najave.

Aukcionar ne može i neće biti odgovoran za bilo kakve prekide u servisu, greške i/ili propuste, prouzrokovane neovlašćenom upotrebom tehničkih sredstava od strane trećih lica, ne garantuje neprekidnu ili bez grešaka uslugu ili upotrebu sajta.

Ponuđač prihvata i saglasan je da se ova aukcija odvija elektronskim putem i oslanja se na sopstveni hardver i softver koji mogu biti neispravni bez upozorenja. Aukcionar može, po sopstvenom nahođenju, poništiti bilo kakvu prodaju, privremeno obustaviti licitiranje i prodati bilo koji artikl/predmet na koju je uticao kvar. Odluka aukcionara je konačna.

Aukcionar prikuplja informacije o ponuđačima i vlasnicima/prodavcima samo u svrhu sprovođenja elektronske aukcije. Detaljnije objašnjenje dato je u politici privatnosti na našem sajtu.

Aukcionar koristi e-mail sa mailing liste da bi obavestio svoje klijente (potencijalne kupce i ranije kupce) o predstojećim aukcijama. Ako u ovoj situaciji primate određenu poštu (newsleters) a želite da prekinete primanje budućih obaveštenja, jednostavno pošaljite e-mail aukcionaru kako bi vaš e-mail bio uklonjen sa naše liste.

Ponuđač, postavljanjem ponude se obavezuje da će istu uplatiti, postavljena ponuda se ne može povući. Jednom kada postavite ponudu i ako pobedite, obavezni ste da kupite proizvod po navedenoj ceni koju ste naznačili kao svoju ponudu. Postavljanjem ponude na www.prodato.rs i proglašenjem kao kupca obavezujete se da platite izlicitiranu vrednost.

Ukoliko vlasnik/prodavac imovine prodate preko ovog sajta odbaci bilo koju, kao i sve pristigle ponude, dužan je da nadoknadi štetu aukcionaru kao i pobedniku aukcije.

Ponuđač je odgovoran za sve ponude koje su date pod imenom koje je ponuđač dao prilikom registracije, kao i za sigurnost njegove lozinke.
Sigurnost informacija o ponuđaču je isključivo odgovornost ponuđača jer je ponuđač, odgovoran za bilo koju kao i za sve ponude koje su date pod njegovim imenom. Ako u bilo kom trenutku osetite da je ime ponuđača i lozinka ugrožena zbog nedostatka sigurnosti s vaše strane, morate o tome odmah obavestiti aukcionara.

Ponuđač se slaže na korišćenja opcije „Maksimalna ponuda“ na platformi www.prodato.rs, ova opcija koristi se u skladu sa specifičnim zahtevima prodavca a koje je aukcionar imao na raspolganju.

Kada koristite funckiju „Maksimalna ponuda“, ako ste trenutno visoki ponuđač i želite da promenite maksimalnu ponudu, od vas će se tražiti da postavite novu ponudu uvećanu – za korak (korak je vrednost za koji se uvećava poslednja pristigla ponuda, korak je određen zahtevom prodavca), odnosno za vrednost koja je određena za taj artikl/predmet kako biste povećali maksimalnu ponudu koja može uzrokovati da podignete svoju zadnju visoku ponudu za jedan korak ponude. Vi, kao ponuđač, pristajete da koristite ovu funkciju „Maksimalna ponuda“ u situacijama kada je ona dozvoljena odnosno predviđena na zahtev podavca.

Prodavac i ponuđač su saglasni za korišćenje opcije ,,KUPI SADA” na platformi www.prodato.rs. Ovo polje koristi se i omogućava da ponuđač klikom na taster ,,KUPI SADA” kupi artikl/predmet po unapred predviđenoj uvećenoj ceni. Ukoliko se u postupku aukcije premaši iznos koji je određen na početku aukcije, onda opcija ,,KUPI SADA” prestaje da važi i nije više u opticaju

Ponuđač se obavezuje da nećete koristiti bilo koji uređaj, softver ili postupak za ometanje ili pokušaj ometanja pravilnog rada veb-lokacije ili bilo koje aktivnosti koja se provodi na veb-lokaciji kao i bilo koje transakcije koja se odvija na aukciji i tokom bilo koje aukcijske prodaje.

Ponuđač se obavezuje da neće preduzeti nikakve radnje koje nameću nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje naše infrastrukture.

Ponuđač se obavezuje da neće kopirati, reprodukovati, menjati, modifikovati, kreirati izvedene radove ili javno prikazivati bilo koji sadržaj sa www.prodato.rs bez prethodnog pismenog odobrenja aukcionara.

PLATFORMA SE KORISTI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA U POGLEDU KVALITETA I KVANTITETA PREDMETA PRODAJE.

Pristupanje i korišćenje platforme www.prodato.rs podleže svim specifičnim uslovima i odredbama postavljenim na svakoj pojedinačnoj stranici u okviru platforme prezentovanim kao – OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI i svih važećih zakona i propisa, uključujući ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima i žigovima. Sve fotografije na aukciji koje se pojavljuju na ovom sajtu su u vlasništvu prodavaca i SSI DOO i ne mogu se koristiti bez izričitog pisanog odobrenja.
REGISTRACIJOM NA OVOM SAJTU, ponuđač, pristaje i prihvata, bez ograničenja, sve uslove i odredbe koje su definisane u ovim OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI i obavezuje se da se pridržava svih važećih zakona i drugih propisa koji se odnose na korišćenje veb paltforme.
Pravne radnje će se preduzeti protiv bilo koga ko krši odredbe ovih uslova ili bilo kojeg drugog važećeg zakona ili propisa.
Aukcionar zadržava pravo da periodično menja uslove i odredbe OPŠTIH USLOVA KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI i odgovornost je ponuđača da pregleda odredbe OPŠTIH USLOVA KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI kako bi se upoznao sa aktuelnim uslovima i pravilima pre svake upotrebe ovog Sajta.
Aukcionar ima obavezu da putem dostavljene e-mail adrese obavesti svoje ponuđače i prodavce o promenama opštih uslova.
Korišćenjem ovog sajta ponuđač, je saglasan i prihvata sva pravila, uslove, kao i sve moguće promene.
Ponuđač će biti suspendovan i trajno će mu biti zabranjen pristup platformi ako je dao lažne informacije prilikom registracije, kao što su lažno ime ili lažni kontakt podaci, ako kao uspešni ponuđač ne ispoštuje svoju aukcijsku ponudu (npr. neplaćanje). Pored zabrane pristupa platformi SSI DOO protiv ponuđača može biti pokrenut i odgovarajući pravni postupak.
Korišćenje e-mail adrese je strogo ograničeno na kontaktiranje kupaca i vlasnika/prodavaca od strane aukcionara, svako korišćenje ove privatne informacije od strane ponuđača, je strogo zabranjeno.
Ni jedan pravni savet nije namenjen ili impliciran bilo čime što je sadržano na sajtu. Ni jedna obaveza, odgovornost, ili teret se ne preuzimaju, pretpostavljaju ili na neki drugi način nameću korišćenjem Sajta.
Ponuđač se odriče svih eventualnih tužbenih ili kakvih drugih zahteva prema SSI DOO, a koji se odnose na: štetu koja nastane na predmetu prilikom preuzimanja predmeta.
Kupac je odgovoran za svoje osoblje i štetu koju ta lica naprave na predmetu kupovine. Ni aukcionar ni prodavac neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili bilo koju vrstu (bilo u ugovoru, deliktu ili na drugi način) koju je pretrpeo ili potraživao bilo koji ponuđač, osoba ili entitet u vezi sa aukcijom. Bez ograničavanja gore navedenog, ni u kom slučaju ne postoji odgovornost aukcionara prema bilo kom ponuđaču za bilo koje činjenje ili propust koji se dogodi u vezi sa aukcijom.
Ovim OPŠTIM USLOVIMA KUPOVINE NA INTERNET AUKCIJI regulišu se odnosi između prodavaca, ponuđača/kupaca i aukcionara, i bilo koji sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi sa Sajtom će biti regulisani, shvaćeni i primenjeni u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima RS.

Uslovi Prodaja na daljinu

Opšti uslovi kupovine i informisanje korisnika

Poštovani korisnici,

Molimo vas da pažljivo pročitate Opšte uslove kupovine kao i sve ostale informacije pre nego što se odlučite za kupovinu.
Prilikom kupovine na web platformi PRODATO privrednog drštva SSI DOO, saglašavate se sa uslovima kupovine i informacijama sadržanim u ovom tekstu (u daljem tekstu: Opšti uslovi kupovine i informisanje korisnika) i na taj način potvrđujete da ste ih pročitali, razumeli i prihvatili.
Opštim uslovima kupovine i informisanjem korisnika regulisani su uslovi kupovine preko Elektronske platforme PRODATO.RS (u daljem tekstu: PRODATO), prava i obaveze korisnika potrošača kao i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje PRODATO u okviru privrednog društva SSI DOO Beograd – Stari grad, sa sedištem na adresi Topličin venac br.21/7, Beograd 1100, Srbija, e-mail: care@prodato.rs.

PRODATO je posrednik u prodaji roba i usluga između korisnika (potrošača-kupaca i trgovca-prodavca), te kada robu poručuje putem PRODATO, potrošač zaključuje ugovor sa trgovcem, odnosno stupa u obligacioni odnos sa trgovcem. Trgovci-prodavci su lica koja prodaju robu putem PRODATO i mogu biti privredni subjekti (pravna lica i preduzetnici) i fizička lica koji sa privrednim društvom SSI DOO imaju zaključen Ugovor o posredovanju u prodaji robe i usluga. Opšti uslovi kupovine i informisanje korisnika, usklađeni su sa pozitivnim propisima važećim na teritoriji Republike Srbije. Kupovina obavljena preko PRODATO predstavlja zaključenje ugovora na daljinu. Kada potrošač obavi kupovinu koristeći PRODATO, Opšti uslovi kupovine i informacije za korisnike sastavni su deo tog ugovora.
Opšti uslovi kupovine i informisanje korisnika obuhvataju sledeće informacije i obaveštenja od značaja za korisnike (prodavci i kupci):
– Uputstvo za kupovinu na patformi PRODATO.RS
– Slanje računa i ostalih dokumenata na e-mail
– Otkazivanje porudžbine od strane kupca
– Proces i faze kupovine na platformi PRODATO.RS
– Dostava i troškovi dostave Besplatna dostava
– Način i rok dostave
– Dostavu iz skladišta trgovca
– Odgovornost trgovca za saobraznost
– Ugovorna garancija
– Reklamacije potrošača-kupaca
– Pravo na predomišljanje i odustanak od kupovine
– Povraćaj novca potrošaču u slučaju odustanka od kupovine
– Izuzeci od prava na odustanak od kupovine
– Neuspelo uručenje
– Zaštita autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine
– Zabrana zloupotrebe platforme PRODATO.RS
– Prijem komercijalnih poruka
– Rešavanje sporova
– Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
– Zaštita podataka o ličnosti
– Važenje i izmena Opštih uslova i predugovornih informacija za potrošače

Uputstvo za kupovinu na platformi PRODATO.RS

Korisnik može na PRODATO obaviti kupovinu samo kao registrovani korisnik. Registraciju korisnik može izvršiti: preko e-mail adrese, pri čemu je dužan da ostavi svoje podatke neophodne za realizaciju kupovine,odnosno isporuku robe. Sama registracija korisnika je besplatna i pruža korisniku određene pogodnosti, kao što su: ušteda vremena (brža kupovina, čuvanje adrese za isporuku za buduće kupovine), omogućavanje kompletnog uvida u status porudžbine uz lakši pristup i pregled svih prethodnih porudžbina itd.
Prilikom obavljanja kupovine, kupac- potrošač izjavljuje da je upoznat i saglasan sa Opštim uslovima kupovine i informisanjem korisnika kao i Politikom privatnosti.
Po okončanju postupka naručivanja robe, kupac-potrošač na svoj e-mail (ostavljen prilikkom registracije) dobija specifikaciju porudžbine. Dobijeni E-mail je potvrda da je porudžbina primljena, obrađena i da se dalje procesuira, te ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Kada kurir prodavca preuzme robu radi dostavljanja potrošaču, porudžbina će biti potvrđena i potrošač će na e-mail dobiti račun, te se smatra da je ugovor o kupovini tada zaključen. Izuzetno, u skladu sa ugovorom između prodavca i PRODATO, račun može biti dostavljen potrošaču prilikom isporuke odnosno u pošiljci zajedno sa proizvodom/ima. U pojedinim situacijama može se desiti da određeni proizvod nije na stanju, o čemu će potrošač biti obavešten. PRODATO ne preuzima ogovornost prema potrošaču-kupcu ukoliko se desi da određeni proizvod u datom trenutku nije dostupan u skladištu prodavca.
Kupovinu proizvoda na PRODATO mogu obaviti samo punoletna lica. PRODATO ne snosi odgovornost u slučaju da je kupovinu izvršilo maloletno lice.

Slanje računa i ostalih dokumenata na e-mail

Prilikom registracije, potrošač-kupac ostavljanjem e-mail adrese daje saglasnost da mu se na e-mail adresu, odnosno elektronskim putem dostavi specifikacija porudžbine, fiskalni račun/i za kupljene proizvode, kao i druga dokumenta koja se odnose na ugovor o prodaji (Opšti uslovi kupovine i informisanje korisnika, obrazac zahteva za odustanak od ugovora itd). U skladu sa procesima uspostavljenim na PRODATO, fiskalni račun trgovca se može potrošaču-kupcu dostaviti i u štampanoj formi u pošiljci, zajedno sa proizvodom/ima, te je potrošač upoznat i saglasan da u određenim situacijama umesto elektronskim putem, fiskalni račun može dobiti u štampanoj formi. Takođe, putem registrovanog e-maila potrošača, PRODATO će komunicirati sa potrošačem putem e-mail-a, obaveštenjima koja će objavljivati, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Otkazivanje porudžbine od strane potrošača

Potrošač ima pravo da otkaže porudžbinu do momenta dok porudžbina ne bude spremna za slanje. Otkazivanje porudžbine može se učiniti preko Platforme, putem kontakt forme na stranici Kontakt ili direktni kontakt sa trgovcem, to jest na polje „Stupite u kontakt“. U slučaju otkazivanja porudžbine, potrošač dobija obaveštenje da je njegova porudžbina otkazana.

Opis proizvoda i prodajna cena
Opis proizvoda, odnosno njegova osnovna obeležja i prodajna cena, istaknuti su pored slike svakog proizvoda, dok se podaci o trgovcu-prodavcu nalaze na linku pored ili ispod proizvoda. Trgovac je u obavezi da proizvode opiše što je detaljnije moguće, kako bi se na taj način potrošaču-kupcu pružio visoki stepen informisanosti o proizvodu. PRODATO ne garantuje da su navedeni podaci i slike proizvoda 100% tačni, pouzdani i bez grešaka. Ukoliko se desi da isporučen proizvod ne odgovara opisu na PRODATO, potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu-prodavcu.
Zakonom o trgovini, predviđena je obaveza trgovca da na jasan, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu neposredno pored prikaza ili opisa proizvoda, kao i da se pridržava istaknutih cena i uslova prodaje. Cene proizvoda istaknute na PRODATO su konačne i u njima je sadržan PDV. Cene su izražene i naplaćuju se u dinarima. Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu, već se posevno naplaćuju i zavise od visine narudžbine ili težine proizvoda.

Proces i faze kupovine na PRODATO

Poručivanje proizvoda vrši se izborom proizvoda, unošenjem istog u svoju korpu za kupovinu, (kada kupac može da izvršiti kontrolu izabranih proizvoda. Pritiskom na dugme ,, kupi sada“ prelazi se na drugu fazu u kojoj kupac ponovo proverava svoju narudžbenicu kao i svoje podatke koje je uneo prilikom registracije. U ovoj fazi kupac može dati i drugu adresu za isporuku robe. Nakon kontrole porudžbenice pritiskom na dugme ,,naručite“ postupak poručivanja proizvoda je okončan i sistemski se porudžbenica trgovcu/ima.

Plaćanje

Naručeni proizvodi na PRODATO, potrošač plaća gotovinom pouzećem proizvoda.
Isporuka proizvoda kupcima vrši se od strane kurirske službe sa kojima trgovac-prodavac ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji. Ugovorom o poslovnoj saradnji su definisana prava i obaveze svake od strana, a koje se ogledaju u vremenu i načinu isporuke, obavezama kururskih službi o izveštavanju o preuzetim paketima/robi, kao i o načinu prenosa/uplate novčanih sredstava preuzetih od potrošača po osnovu isporučenih paketa/robe.
Po prijemu robe isporučene od strane kurirske službe, potrošač-kupac plaća gotovinom iznos isporučene robe koji je naveden na računu, koji se potrošaču dostavlja elektronskim putem ili zajedno sa robom (štampana forma).Nadalje kurirska služba prenosi sredstva prodavcu-trgovcu.
Za sve vrste primedbi i reklamacija potrošač/kupac/platilac i korisnik sredstava/trgovac/prodavac međusobno rešavaju.
PRODATO ne snosi nikakvu odgovornost ni prema kupcima ni prema prodavcima u pogledu naplate poručene i isporučene robe.

Pojmovi

Internet platforma (engl. market place) PRODATO, je virtuelna prodavnica/aukcijska kuća koja predstavlja softversko rešenje privrednog društva SSI DOO, kao organizatora Internet platforme kojim se korisnicima omogućava kupovina robe ili usluga, odnosno trgovcima oglašavanje i prodaja robe/usluga na PRODATO.RS.

Potrošač je fizičko ili pravno lice koje se pojavljuje kao kupac robe i usluge na PRODATO.RS.

Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nudi i prodaje robe i usluge na PRODATO.RS

Izjava o konverziji

Plaćanje se vrši u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). U pojedinim situacijama informativno se može prikazati cena i u drugim valutama a u toj situaciji, koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Dostava i troškovi dostave

Dostava se vrši preko kurirske službe koju angažuje prodavac-trgovac na adresu kupca-potrošača.
Proizvodi kupljeni na PRODATO isporučuju se isključivo na teritoriji Republike Srbije.
Pre poručivanja proizvoda potrošaču su na raspolaganju informacije o uslovima dostave. Troškovi dostave prikazuju se na specifikaciji porudžbine, kao i na računu koji se dostavlja potrošaču na e-mail. Troškovi dostave prikazani su na računu, te prilikom preuzimanja pošiljke potrošač nema dodatnih troškova koje treba da plati.
Ukoliko se desi da su proizvodi iz jedne porudžbine poručeni od više prodavaca cena dostave te porudžbine obračunava se za svakog prodavca posebno.

Zakonska odgovornost trgovca za saobraznost

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac koji je prodao robu potrošaču odgovara za saobraznost robe u periodu od dve godine od dana isporuke robe. PRODATO kao posrednik u prodaji ne preuzima obaveze koje proizilaze iz zakonske odgovornosti trgovca po osnovu saobraznosti robe.
Trgovac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:
– je postojala u času prelaska na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao;
– se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
– je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
Prodavac-trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.
Prodavac-trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
Pretpostavlja se da je isporučena roba je saobrazna ugovoru ako:
– odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
– ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
– ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
– po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.
Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
– nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
– ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
– opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
– otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca.
Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnot potrošača.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ugovorna garancija

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac (proizvođač, uvoznik, trgovac) daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom. Garancijom se potrošaču obezbeđuju veća prava od zakonom utvrđenih. Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.
Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke utvrđene u članu 53. Zakona o zaštiti potrošača. Trgovac je dužan potrošaču preda garantni list ukoliko se roba prodaje sa garancijom. Prihvatanjem ovih Opštih uslova i predugovornih informacija, potrošač je saglasan da mu se, za proizvode za koje dobija garanciju, garatni list dostavi u elektronskom obliku na e-mail.

PRODATO kao posrednik u prodaji ne preuzima obaveze koje proizilaze iz odgovornosti davaoca garancije prema potrošaču po osnovu ugovorene garancije.

Reklamacije potrošača

Na proizvode kupljene na PRODATO potrošač izjavljuje reklamaciju direktno trgovcu od kojeg je robu kupio.
Uz izjavljenu reklamaciju, potrošač ima obavezu da dostavi dokaz o kupovini (račun, specifikacija porudžbine) i ukoliko je u mogućnosti dostavlja fotografije reklamiranog proizvoda.
Potrošač izjavljuje reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih zakonskih prava u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.
Trgovac je u obavezi da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor trgovca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešaiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Ukoliko je reklamacija potrošača prihvaćena, rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži je 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj od dan podnošenja reklamacije.
Prodavac-trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije se prekida kada potrošač primi odgovor trgovca na reklamaciju i nastavlja da teče kada trgovac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora trgovca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom trgovca za rešavanje reklamacije.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost potrošača, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko je potrebno da se reklamirani proizvod dostavi trgovcu radi utvrđivanja osnovanosti reklamacije, smatra se da je reklamacija primljena i zakonski rokovi teku od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu skladišta iz kojeg je isporučena.

Pravo na predomišljanje i odustanak od kupovine

Potrošač koji je obavio internet kupovinu preko PRODATO, svoje zakonsko pravo da se predomisli, odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke i kupljeni proizvod vrati bez obrazloženja i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja robe, ostvaruje direktno u kontaktu sa trgovcem.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati odnosno poslati na posebnom Obrascu za odustanak od ugovora koji je prilikom kupovine potrošaču dostavljen elektronskim putem (na email) ili izjavu može uputiti na drugi nedvosmislen način. Popunjen i skeniran Obrazac za odustanak potrošač šalje na e-mail adresu prodavca.
Potrošačnje dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač vraća proizvod na adresu pošiljaoca naznačenoj na adresi koja se nalazi na transportnoj ambalaži pošiljke.
Potrošač snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od kupovine. Preuzimanje robe od potrošača može da izvrši kurirska služba koju angažuje sam potrošač ili u dogovoru sa prodavcem.

Trgovac je u obavezi da potrošaču vrati iznos maloprodajne cene kupljenog/ih proizvoda i pripadajuće troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag.

Povraćaj novca potrošaču u slučaju odustanka od kupovine

PRODATO kao posrednik u prodaji ne preuzima obaveze koje proizilaze iz odgovornosti prodavca prema potrošaču po osnovu povraćaja novca usled odustanka od kupovine.
Izuzeci od prava na odustanak od kupovine
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač-kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.).

Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

SSI DOO ima isključiva autorska prava na platformi PRODATO.RS, kao i na pojedinim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti SSI DOO, smatraće se povredom autorskog prava, te će SSI DOO u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva u cilju zaštite prava.
Sadržaj platforme nije dozvoljeno menjati ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko korisnik želi da koristi sadržaje objavljene na PRODATO u druge svrhe od napred navedenih, potrebno je da kontaktira SSI DOO radi dobijanja dozvole.
PRODATO sadrži i elemente na kojima se nalaze i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na PRODATO. U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o oglašavanju, PRODATO kao prenosilac oglasnih poruka i pružalac informacionih usluga, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje jer nije: 1) inicirao prenos; 2) izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose; 3) izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata; 4) odabrao primaoca prenosa.
Ukoliko korisnik na PRODATO ostavi svoj komentar, recenziju, ocenu robe i/ili usluge, fotografiju itd, prihvatanjem ovih Opštih uslova i informisanja potrošač se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, recenzije, ocene ili fotografije od strane PRODATO u marketinške svrhe.

Zabrana zloupotrebe platforme PRODATO

Korisnik koji pristupi PRODATO, dužan je da se suzdržava od svakog oblika ponašanja koje se može predstaviti kao zloupotreba. Svaki postupak korisnika smatraće se zloupotrebom ili nedozvoljenom radnjom ukoliko je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, savešću i dobrim poslovnim običajima.
Korisnicima PRODATO nije dozvoljeno da:
– ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na PRODATO ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
– objavljuju i/ili prenose na PRODATO svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Ovo se odnosi i na materijal kojim se može inicirati rasna mržnja, uzrokovati uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima
– daju netačne informacije koje se tiču podataka o ličnosti;
– koriste tuđe lične podatke bez saglasnosti tog lica ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
– se bave bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći PRODATO;
– modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju PRODATO u cilju njenog onesposobljavanja;
– koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa PRODATO.
– zloupotrebljavaju pravila i uslove kupovine na PRODATO kao i promotivne akcije na PRODATO u cilju sticanja neosnovane koristi za korisnika.
U napred navedenim situacijama u kojima se utvrdi da je porudžbina korisnika kreirana sa ciljem zloupotrebe PRODATO, društvo SSI DOO zadržava pravo da takvu porudžbinu otkaže.
Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih uslova korisniku može biti onemogućeno da koristi platformu PRODATO, uz mogućnost podnošenje prijava nadležnim organima.

Rešavanje sporova

Ugovorne strane saglasne su da se odredbe Opštih uslovi kupovine i informisanja korisnika tumače na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).
O prikupljanju, obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka, molim vas da posetite našu Politiku privatnosti koja je dostupna na Platformi.
Važenje i izmene Opšti uslovi kupovine i informisanje korisnika
Ovi Opšti uslovi kupovine i informisanje korisnika stupaju na snagu 01.04.2023. godine.
SSI DOOzadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslovi kupovine i informisanja korisnika u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u slučaju izmena zakona..
SSI DOO je u obavezi da korisnike na pogodan način koji je neposredno i stalno dostupan informiše o izmenama Opštih uslovi kupovine i informisanja korisnika. S tim u vezi, korisnici s vremena na vreme mogu da posete ovu internet stranicu i provere da li su se Opšti uslovi kupovine i informisanje korisnika promenili od njihove poslednje posete.